Wednesday, March 11, 2020

Probleemanalyse van essentieel belang Essay Example

Probleemanalyse van essentieel belang Essay Example Probleemanalyse van essentieel belang Essay Probleemanalyse van essentieel belang Essay Probleemanalyse Inleiding Bij het opstarten van een undertaking is een probleemanalyse new wave essentieel belang. Na heated bestuderen van heated probleem en de vragen van de opdrachtgever, wordt een helder en duidelijk managementprobleem geformuleerd. Naast de opdracht formuleer je wat je gaat onderzoeken, op welke manier je digital audiotape gaat doen en waarom. De onderdelen dice in de probleemanalyse aan bod komen zijn het managementprobleem, het onderzoeksprobleem, componenten, de onderzoeksdoelstelling gevolgd door de onderliggende onderzoeksvragen en op het einde het theoretisch kader, waar alle begrippen en theorie A ; euml ; n in vermeld worden. De probleemanalyse wordt aangeboden aan de opdrachtgever, die de analyse goed- of afkeurt. Bij goedkeuring aanvaardt de opdrachtgever dat het projectteam de opdracht gaat uitvoeren. Managementprobleem De NHTV international hogeschool Breda is een allround kennisinstituut op het gebied van recreatie en toerisme. De NHTV leidt niet alleen ( inter ) nationale studenten op, maar organiseert ook congressen en neemt deel aan workshops en seminars over de hele wereld. De missie van de hogeschool luidt ALSs volgt: NHTV wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door in nauwe samenwerking met de internationale werkvelden ( jonge ) mensen op Te leiden tot verantwoordelijke professionals voor een globaliserende werk- en kennisomgeving. De instelling wil medewerkers en studenten inspireren en uitdagen Hun talenten optimaal Te ontwikkelen, Hun kennis en kunde Te integreren en deze ALSs professional of ALSs wetenschapper op excellente en duurzame wijze toe Te passen in de samenleving. ( NHTV, 2010 ) Daarnaast is de hogeschool nauw betrokken bij het internationale toerisme en recreatieve bedrijfsleven, vooral ALSs het gaat over innovatieve nut duurzame ontwikkelingen. De hogeschool is een door de World Tourism Organization gecertificeerde opleiding die serieus meedenkt over etnische vraagstukken in heated internationale toerisme. Daarnaast is de NHTV nauw betrokken bij de Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaan Toerisme ( IDUT ) . De opleiding Management Toerisme denkt erover om, in navolging new wave IDUT, een nieuw platform op Te richten, namelijk het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer. De NHTV, de wereld, de toerist en de recreant hebben namelijk A ; eacute ; A ; eacute ; n donging gemeen: ze zijn altijd in beweging. Het probleem is genuine digital audiotape Er een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer ontbreekt. Niet eerder is nagedacht over of onderzoek gedaan naar aspecten ALSs ethiek, duurzaamheid, snelheid, prijs enzovoorts. Met het oog op de ontwikkelingen naar een beleveniseconomie en zelfs een transformationele economie, wil het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer een visie laten ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer dice de footing vormt voor een betekenisvol belevingsconcept. Er wordt ALSs het ware een creatieve en overtuigende vertaalslag gemaakt new wave de droom ( visie ) naar de daad ( construct ) . Het concept dient vervolgens globaal getoetst Te worden op ethische en duurzaamheidaspecten. Tot op heden is er ook geen onderzoek gedaan naar nieuwe volggroepen dice aansluiten bij de producten en het construct. Het is de bedoeling digital audiotape A ; eacute ; A ; eacute ; Ns of meer volggroepen zich aantoonbaar aangesproken gaan voelen door de beleving dice deze producten oplevert. De karakteristiek new wave deze volgroepen dient op footing new wave de waardegeori A ; euml ; nteerde lifestyle-segmentatiemodellen gegeven Te worden. Daarnaast dient het belevingsconcept aantoonbaar geschikt Te zijn voor de ontwikkeling new wave een aantal verschillende en onderscheidende belevingsproducten. Daarbij dient A ; eacute ; A ; eacute ; n belevingsproduct op hoofdlijnen uitgewerkt Te worden. Uiteindelijk zal aangegeven worden hoe de betrokkenheid en/of adhering tussen volggroep en belevingsproduct door interactieve communicatie kan worden bevorderd. Daarbij gaat het om het regisseren van de communicatie. ( Handleiding CPO2, 2010 ) Onderzoeksprobleem Zoals in het managementprobleem beschreven staat, ontbreekt een heldere visie op toeristisch en recreatief vervoer. De NHTV geeft de pupil Management Toerisme om dice reden de opdracht om op footing new wave een persoonlijke visie op toeristisch recreatief vervoer een sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm new wave toeristisch-recreatief vervoer Te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waardoor met naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen. Met de introductie van het belevingsconcept voor vakantievervoer dient de eerste publicatie new wave het Internationaal Innovatieplatform Toeristisch Vervoer gevoed te worden. De compacte vraag dice ik mijzelf bij dot undertaking heb gesteld luidt ALSs volgt: Hoe kan ik vanuit een persoonlijke visie komen tot een belevingsconcept? Om antwoord Te geven op de bovenstaande onderzoeksvraag dient Er informatie Te worden verzameld over de diverse aspecten die bij dot undertaking new wave belang zullen zijn. Zo zal de aanbodkant van het toeristisch-recreatief vervoer in kaart moeten worden gebracht en dient Er onderzoek gedaan Te worden naar de tendencies en ontwikkelingen new wave toeristisch-recreatief vervoer. Daarbij zal Er gekeken worden naar de situatie op micro- en meso-niveau. Aan de manus new wave de micro-analyse dient Er in kaart Te worden gebracht wat de kernwaarden en motieven zijn, welke in verbinding staan met heated toeristisch-recreatief vervoer. Een duidelijk beeld van de bovenstaande aspecten maakt het mogelijk een persoonlijk visie Te formuleren waarna je kunt komen tot een belevingsconcept. Componenten Om antwoord Te geven op de onderzoeksvragen zijn een aantal deelstudies noodzakelijk om Te voorzien in de gedefinieerde informatie- nut adviesbehoefte. In de opstartfase diende iedere pupil een keuze Te maken tussen vervoer via land, H2O of lucht. De keuze is uiteindelijk gevallen op de vervoerssector transport over H2O . De reden hiervoor is dat het conveyance over H2O, in tegenstelling tot andere toeristisch-recreatieve vervoersmogelijkheden een stijgende lijn Kent in heated aantal passagiers. Daarnaast ontdoet het transport via H2O zich new wave zijn stoffige imago en hebben cruisemaatschappijen Hun focal point gelegd op de bouw van innovatieve schepen en het aanspreken new wave nieuwe doelgroepen. Het ABCDEF-model loopt ALSs de rode draad door het conceptontwikkelingsproces heen. Deze methodiek is een uitbereiding new wave het conceptontwikkelingsproces en bevat de onderdelen: aandacht en analyse, broeden en beleven, cre A ; euml ; ren van een construct, design new wave belevenissen, experience platform nut follow up. De ABCDEF-methodiek is kwalitatief van aard en gaat om het blootleggen new wave heated Hart of de ziel en deze in conceptvorm Te vangen. Allereerst zal worden ingegaan op een nadere uitwerking new wave de aanbodkant. Er dient onderzocht Te worden welke mogelijkheden reisorganisaties bieden, welke tendencies en ontwikkelingen Er new wave toepassing zijn en waar de vervoerssector zich in onderscheid. Informatie hierover is te vinden op cyberspace, in de databases van Tourpress en de Reisrevue. Daarnaast worden web sites van touroperators en transportbedrijven geraadpleegt. Vervolgens zal worden ingegaan op vraag- nut ( deels ) aanbodkant van toeristisch-recreatief vervoer over heated H2O. Deze onderdelen bevat deelvragen dice het doel hebben de situatie op macro- , meso- en micro-niveau Te beschrijven. De macro-omgeving zal beschreven worden aan de manus new waves het DSTEPJ-model en de meso-omgeving zal beschreven worden aan de manus new waves het ABCD-model. De micro-analyse maakt onderdeel uit new wave de vraagkant, waarbij gekeken wordt naar de kernwaarden en motivaties van reizigers. Bij de micro-analyse zal gebruik worden gemaakt new wave het Mentality-model new wave Motivaction, dice onderscheid maakt in verschillende sociale surroundings. Daarnaast zal bij het onderzoeken van consumententrends publicaties en databases van Tourpress, Reisrevue, NBTC, TNS NIPO en de ANVR geraadpleegd worden. Theorie A ; euml ; n en begrippen betreffende visie, duurzaamheid en ethiek, concept- en productontwikkeling etc. zijn te vinden in de literatuur van Nijs en Peters Imagineering , Rijkenberg Concepting en Boers en Beunders De andere kant new wave de vrije tijd . Onderzoeksdoelstelling Inzicht verkrijgen in de aanbodkant, trends en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties van heated toeristisch-recreatief vervoer teneinde een visie Te ontwikkelen op toeristisch-recreatief vervoer dice de footing vormt voor een betekenisvol belevingsconcept. Inzicht verkrijgen in de aanbodkant, trends en ontwikkelingen en kernwaarden en motivaties van heated toeristisch-recreatief vervoer teneinde een sterk belevingsconcept voor een specifieke vorm new wave toeristisch-recreatief vervoer Te ontwikkelen, waaraan verschillende onderscheidende belevingsproducten gekoppeld kunnen worden en waardoor met naam te benoemen volggroepen zich aangesproken en verbonden voelen. Onderzoeksvragen Hoe ziet het aanbodkant eruit van toeristisch-recreatief vervoer over heated H2O? Hoe ziet de situatie eruit op macro-niveau? Hoe ziet de situatie eruit op meso-niveau? Hoe ziet de situatie eruit op micro-niveau? Theoretisch kader Het ABCDEF-model loopt ALSs de rode draad door het conceptontwikkelingsproces heen. Deze methodiek is een uitbereiding new wave het conceptontwikkelingsproces en bevat de volgende onderdelen Analyse en Aandacht. Analyse new wave vraag ALSs aanbodkant. Inleven in de ziel, de aard, het unieke DNA new wave het aanbod aan toeristisch recreatief vervoer. Broeden en Beleven. Ontwikkelen new wave een subjectieve en onderscheidende visie op toeristisch recreatief vervoer en de daarin gekozen sector. Cre A ; euml ; ren van een Concept. Het vertalen new wave een visie in een construct. Design new wave belevenissen. Ontwerpen new wave belevingsproducten, diensten of belevenissen. Experience platform. Emotionele betrokkenheid, loyaliteit cre A ; euml ; ren. Follow up. Het werken met belevingsconcepten en -producten leidt tot innovaties binnen heated bedrijf. ( Projecthandleiding CPO2, 2010 ) Bij het maken new wave een situatieanalyse kan een onderscheid gemaakt worden in een externe ( ook wel omgevingsanalyse genoemd ) en een interne situatieanalyse. De externe analyse bestaat uit variabelen dice new wave invloed zijn op de activiteiten van de organisatie, maar waarop door de organisatie zelf geen ( of weinig ) invloed kan worden uitgeoefend. In de literatuur wordt hierbij een verder onderscheid gemaakt in macro-omgeving en meso-omgeving. De macro-omgevingsanalyse, ook wel eens trendanalyse genoemd, wordt gebruikt om de huidige en toekomstige tendencies en/of gebeurtenissen Te lokaliseren, decease potenti A ; euml ; le mogelijkheden of bedreigingen vormen voor de organisatie. Bij de eerste onderzoeksvraag zal gebruik worden gemaakt new wave het DSTEPJ-model, waaronder de demografische factoren, sociaal culturele omgevingsvariabelen, technologische omgevingsvariabelen, economische omgevingsvariabelen, politieke omgevingsvariabelen en juridische variabelen vallen. Demografische factoren: kenmerken dice Te maken hebben met de Nederlandse bevolking. Economische factoren: kenmerken dice Te maken hebben met de economie van Nederland. Sociaal-culturele factoren: kenmerken new wave cultuur en leefgewoonten van Nederland. Technologische factoren: kenmerken van de ontwikkeling op technologisch gebied. Ecologische factoren: kenmerken dice Te maken hebben met de fysieke omgeving en surroundings. Politiek: kenmerken new wave overheidsbeslissingen. Juridische factoren: kenmerken new wave overheidsbeslissingen ( Intemarketing.nl, 2010 ) Factoren uit de meso-omgeving hebben Te maken met factoren binnen de branche, die van invloed zijn op het functioneren new wave de organisatie. Hierbij gaat het vooral om marktvormen, marktstructuur en marktorganisatie vanuit de vraagzijde en vanuit de aanbodzijde. En ook de concurrentie- nut concurrentieanalyse is hier new wave belang. De vraag naar vakanties in het algemeen, de binnenlandse vakantie in heated bijzonder en specifiek naar kamperen, zijn ontwikkelingen binnen de branche van verblijfsrecreatie, die voor een bivouacing new wave belang zijn. De meso-analyse zal worden beschreven aan de manus new waves het ABCD-model, waaronder de afnemers- , bedrijfstak- , concurrentie- nut distributieanalyse behoren. Bij de micro-analyse wordt de kernwaarden, motivaties en tendencies van de consument onderzocht. Dit zal gedaan worden aan het manus new wave manus van de verschillende Mentality-milieus new wave Motivaction, waarbij onderscheid wordt gemaakt in socio-demografische gegevens en de normen en waarden van de verschillende surroundings. De gemaksgeori A ; euml ; nteerden: de impulsieve en passieve consument dice in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. De opwaarts mobielen: de carri A ; egrave ; regerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale position, nieuwe technologie, risico en crossing. De nieuwe conservatieven: de liberaalconservatieve maatschappelijke bovenlaag dice alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwingen. De kosmopolieten: de open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden ALSs ontplooien en beleven integreren met moderne waarden ALSs maatschappelijk succes, materialisme en genieten. De postmaterialisten: de maatschappelijke idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor heated surroundings. De postmoderne hedonisten: de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. De traditionele burgerij: de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij dice vasthoudt aan tradities en materi A ; euml ; le bezittingen. De moderne burgerij: de conformistische, statusgevoelige burgerij dice het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden ALSs consumeren en genieten. ( Motivaction.nl, 2010 ) Werkwijze Aanbodkant new wave toeristisch-recreatief vervoer Inleiding In dot hoofdstuk zullen we het gaan hebben over de verschillende mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer in het algemeen A ; eacute ; n gespecialiseerd op de sector vervoer over H2O. Er zijn drie doelen new waves het gebruik new wave conveyance dice toegelicht zullen worden, namelijk: ALSs doorvoer, ALSs bestemming en ALSs toeristische attractie. Mogelijkheden binnen toeristisch-recreatief vervoer Conveyance ALSs doorvoer Het belangrijkste doel new wave het gebruik van toeristisch-recreatief vervoer is heated transporteren van mensen naar een andere bestemming dan de plaats van herkomst ( bijna 90 % ) . Nadeel voor de touroperator is dat hij weinig tot geen controle uit kan voeren op de geboden service. Door middel new wave yieldmanagement zal Er een poging worden gedaan een optimale mix new wave prijs en bezetting te behalen. Toch kan heated vervoer gezien worden ALSs een belevenis, Massachusetts Institute of Technologies er hoog wordt gescoord op de volgende standards: het type conveyance, de persoonlijkheid van de toerist, de frequentie van het reizen en de reissamenstelling new wave de toerist. Deze standards dienen te worden vergeleken met nadelen new wave vervoer ALSs lange wachtrijen en vertragingen. Conveyance ALSs bestemming Eenmaal op de bestemming aangekomen maken toeristen veelvuldig gebruik van vervoers-middelen ALSs huurauto s, cab s, busdiensten en veerboten. Vaak spelen vervoerders op de bestemming hierop in door producten aan te bieden voor specifiek gericht zijn op het toerisme. Hierbij kunt U denken aan excursies en kaarten voor het openbare vervoer in het gebied. Vervoer op de vakantiebestemming is goed voor 10 % new wave het totale toeristische gebruik new wave vervoer. Conveyance ALSs toeristische attractie In een aantal gevallen is heated vervoersmiddel de attractie tussen bestemmingen in A ; eacute ; A ; eacute ; Ns of meerdere landen. De grootste markt hiervoor is de cruise-industrie. Daarnaast zijn Er voorbeelden new wave treinreizen ALSs de Oriental Express, dagtrips met een ferry door Engeland nut kanaalcruises door Amsterdam. Vormen van reizen De meest voor de manus liggende manier voor heated analyseren van toeristisch-recreatief vervoer is door te kijken naar de verschillende vormen van reizen: land, H2O, spoor en lucht. De keuze van de toerist voor een bepaalde vorm van reizen hangt rain trees met invloeden ALSs: afstand en tijd, position en comfort, veiligheid en nuttigheid, prijs/ service en dienstverlening, geografische ligging en de hoogte van de concurrentie tussen de verschillende diensten. Componenten Er kunnen vier basiselementen worden onderscheiden, namelijk: de weg, de wachtruimte, het vervoersmiddel en de drijfkracht. De weg kan omschreven worden ALSs het middel waarin het vervoersmiddel kunstmatig ( weg, tracks ) of natuurlijk ( lucht, H2O ) opereert. Wachtruimtes geven de reiziger toegang tot het vervoersmiddel of fungeren ALSs schakel tussen verschillende wijzen new wave vervoer. Niet alle vervoersmiddelen hebben een geavanceerde terminal nodig. Zo stoppen stadsbussen bijvoorbeeld op plaatsen langs weg. Het vervoers-middel is heated voertuig digital audiotape het vervoer vergemakkelijkt. De aard new wave het vervoersmiddel wordt beinvloed door verschillende factoren ALSs: vraag- nut technologische ontwikkelingen en drijfkracht, heated belangrijkste component in de ontwikkeling new wave conveyance. Vervoersmiddelen kennen een steeds grotere capaciteit, zijn sneller nut worden vooral milieuvriendelijker. De vervoersindustrie is een concurrentiegevoelige en complexe industrie. Verschillende vormen van vervoer, verschillende bedrijven en verschillende landen beconcurreren elkaar met hun merchandise. Consumenten kiezen aan de manus new wave de volgende factoren voor een bepaald vervoersmiddel of bedrijf: veiligheid, kosten, snelheid, afstand, gemak, vertrek- nut aankomsttijd, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, flexibiliteit, service, comfort, prikkels en position en prestigiousness. ( Tourism rules and pattern, 2010 ) Toeristisch-recreatief vervoersaanbod new wave de sector H2O Toeristisch-recreatief vervoer over heated H2O kunnen we verdelen in vervoer per veerboot nut cruiseschip. Rondreizen per cruiseschip zijn vervolgens onder te verdelen in zeecruises en riviercruises. Er zijn twee verschillen tussen aan Te duiden tussen zee- nut riviercruises: het soort H2O digital audiotape bevaren wordt heeft gevolgen voor het soort schip en bij een zeecruise wordt Er s nachts gevaren, in tegenstelling tot bij de riviercruise, waar varen zelf juist de grootste attractie is en daardoor overdag gevaren wordt. De sail is voortgekomen uit de overcapaciteit aan schepen, die ontstond toen Er in de jaren vijftig geen of nauwelijks meer interesse bestond voor de lijndienstscheepvaart. Sinds de jaren tachtig en het begin van de negentiger jaren is de cruisebusiness in een stroomversnelling terecht gekomen. Jaarlijks boeken zon tien miljoen mensen wereldwijd een sail. De schepen hebben zich ontwikkelt tot gestroomlijnde drijvende resorts die duizenden passagiers kunnen vervoe ren. Ze varen voornamelijk in het Caribisch gebied, de Bahamas, naar Alaska en zelfs Antarctica. Daarnaast zijn er trans-Atlantische sails naar New York en bescheiden sails in de Middellandse Zee. In tegenstelling tot zeecruises vinden riviercruises voornamelijk plaats in Europa. Voor de Nederlandse markt zijn bestemmingen binnen Europa dan ook veruit het belangrijkste. Er worden sails aangeboden op de rivieren: de Rijn, de Maas, de Donau, de Elbe, de Rh A ; ocirc ; ne, de Seine en de Don. Luxueuze riviercruises buiten Europa komen voornamelijk voor op de Nijl en de Mississippi. Ruim honderd jaar geleden werd de akte van Mannheim getekend, door landen dice aan de Rijn liggen. In deze akte werd het varen op de Rijn aan regels onderworpen, hetgeen een grote invloed heeft voor de huidige scheepsvaart op de Rijn. E A ; eacute ; n van de onderdelen was, dat de schepen op de Rijn en haar zijrivieren bepaalde afmetingen niet mochten overschrijden, zodat A ; eacute ; A ; eacute ; n van de belangrijkste kenmerken van een riviercruiseschip is in tegenstelling tot het zeecruiseschip digital audiotape het maximaal vier verdiepingen mag hebben, waardoor het schip onder de bruggen do or kan varen. Door de bovengenoemde voorschriften komen in West-Europa de riviercruiseschepen niet boven de capaciteit van tweehonderd passagiers uit. De tarieven worden voornamelijk bepaald door de luxe van het schip. Prijzen liggen tussen de circa ˆ 100, nut ˆ 350, per persoon per dekagram. ( De wereld in toeristische bestemmingen, 2004 ) Wat betreft heated vervoer new wave voertuigen en goederen op korte overtochten, bieden veerboten goedkope, betrouwbare en veilige diensten. Vervoer per ferry is de enige mogelijkheid in het geval new wave een afgelegen en klein eiland waar geen luchthaven aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan Griekenland, waar slechts 15 luchthavens tot 95 bewoonde eilanden dienen. In dot geval verbinden grote veerboten het vasteland, de havens en de eilanden met elkaar. Bovendien verzorgen kleinere regionale veerboten heated vervoer tussen de eilanden, met name in het hoogseizoen. In veel gevallen kan de luchtvaart een uitstekend alternatief zijn voor het vervoer tussen de grotere eilanden en het vasteland. Het belangrijkste voordeel van de ferry in vergelijking met heated vliegtuig is de prijs, gecombineerd met heated feit digital audiotape passagiers op de bestemming gebruik kunnen maken van Hun Eigen voertuig. De populariteit new wave autovakanties en self-drive pakketten, evenals de invoering van heated roll-on-roll-off Principe dice heated voor de haven mogelijk maakt een groter volume van de voertuigen Te verwerken tonen de stijging new wave de vraag naar veerdiensten aan. De geleidelijke liberalisering new wave het luchtvervoer in Europa, de daling new wave de kosten van vliegtickets en de ontwikkeling new wave alternatieve vervoersmogelijkheden hebben ervoor gezorgd digital audiotape veerdiensten vors investeren om Hun schepen Te verbeteren, de snelheid Te verhogen en recreatieve voorzieningen Te ontwikkelen. Routes met langere overtochten bieden de reiziger tegenwoordig een ruime keuze aan recreatieve voorzieningen en een consument-gerichte service. Moderne schepen ALSs de catamaran en draagvleugelboten zijn in de afgelopen decade op bepaalde routes ingevoerd. Moderne schepen hebben meer vermogen dan de traditionele veerdiensten en arriveren dus sneller op Hun bestemming. Ze varen tot drie keer sneller dan een normale veerboot, terwijl ze een grote wendbaarheid en een snelle turn-around hebben in de haven. Daarnaast nemen ze veel minder ruimte in beslag dan traditionele veerdiensten waardoor ze een minimal aan dokfaciliteiten nodig hebben. Moderne schepen trekken dan ook voornamelijk up-market toeristen aan dice de sebaceous cysts hebben hun bestemming zo spoedig mogelijk Te bereiken. Nadelen new wave deze schepen: ze zijn veel duurder dan traditionele veerboten, kwetsbaarder in slechte weersomstandigheden nut kunnen luidruchtig zijn. Naast de veerboot, het cruiseschip, de catamaran en de draagvleugelboot kennen we nog een aantal categorie A ; euml ; n, zoals de binnenvaart, kleine pleziervaartuigen, heated zeilschip en de rondvaartboot. Kenmerken new wave deze vervoersmogelijkheden zijn digital audiotape ze vaak op de bestemming zelf gebruikt worden of bevaren worden door de eigenaar van het vaartuig. Daardoor worden ze niet allemaal beschouwd ALSs toeristisch-recreatief vervoer. ( Tourism rules and pattern, 2010 ) Recente cijfers cruisetoerisme: Terwijl een groot deel van de Nederlandse reisbranche de negatieve gevolgen van de economische crisis ondervindt, is de cruisesector bezig met een spectaculaire opmars. De cruisemarkt toont aan zich onder lastige omstandigheden aanzienlijk in de toeristische sector te blijven ontwikkelen. Nederland heeft daarentegen een flinke achterstand in te halen op echte cruisenaties, zoals de Groot-Brittanni A ; euml ; , Itali A ; euml ; , Duitsland, Frankrijk en Spanje. In 2008 werden er 4,5 miljoen cruisepassagiers geteld uit Europa, waarvan er 1,5 miljoen uit Groot-Brittanni A ; euml ; kwamen en 0,9 miljoen uit Duitsland. Desondanks is Nederland bezig met een opmars en de meest recente cijfers voor Nederland liegen Er niet om. In 2008 nam het aantal Nederlandse cruisepassagiers al met ruim 44 procent toe tot ruim 48.600 nut in heated eerste kwartaal new wave 2009 kon de opgaande lijn voortgezet en versterkt worden, aldus Norbert new wave der Glas, voorzitter new wave de Dutch Cruise Council ( DCC ) . Aan het einde new wave het jaar verwacht hij tenminste 60.000 cruisepassagiers te verwelkomen, wat een stijging betekend van 25 % 10 opzichte new wave het jaar daarvoor. Tot 1 April 2009 boekten ruim 38.000 Nederlanders een cruisvakantie, 47 procent meer dan in dezelfde period e in 2007. Als de prognose voor heel 2009 uitkomt is heated aantal cruisereizigers in twee jaar bijna verdubbeld. De cruisemarkt is in blame pacing bezig zich te ontdoen new wave haar stoffige imago en spreekt een steeds jonger publiek aan. De beeldvorming is zich bij een strain publiek ingrijpend aan het wijzigen. Dat komt niet alleen door de voortdurende vlootvernieuwing, maar ook door de verjonging en modernisering new wave activiteiten aan boord. Natuurlijk hebben we nog steeds veel senioren onder onze passagiers, maar ook steeds meer households vinden cruisen geweldig , zo zegt Norbert new wave der Glas. Tenslotte krijgt de cruisemarkt een opwaartse impuls door het groeiend aantal vertrekken vanuit Nederlandse havens, verwacht Van der Glas. Mensen zien digital audiotape of horen daarover en krijgen dan ook zelf zin om op reis Te gaan . Voor cruiseschepen dice in Amsterdam hun thuishaven krijgen zal het consequence door de verwachte komst van een tweede cruiseterminal nabij de Coentunnel op langere termijn positief worden beinvloed. De huidige Passenger Terminal Amsterdam ( PTA ) zal dan vooral voor dagbezoek new wave cruises worden gebruikt. Naar verwachting zal dice ontwikkeling in de loop van 2013/2014 haar beslag krijgen. De spectaculaire opmars van de cruisesector werden gepresenteerd tijdens de lancering new wave de Dutch Cruise Council in 2009. Daarin hebben twintig rederijen of Hun vertegenwoordigers in Nederland zich verenigd om rain trees het cruiseproduct in de breedste zin van het woord te promoten bij reisbranche en consument. De situatie op macro-niveau Inleiding In dot hoofdstuk zal onderzoek gedaan worden naar tendencies en ontwikkelingen op macro-niveau. Het doel new wave trendonderzoek is om voorspellingen Te doen op de langere termijn. Het verschil met manners en furies is dat deze grillig en tijdelijk zijn, in tegenstelling tot tendencies waarbij heated om langdurige, fundamentele, autonome maatschappelijke ontwikkelingen gaat. Er zal in dot hoofdstuk, tenzij anders vermeld, gebruik worden gemaakt new wave de andere kant new wave de vrije tijd ( 2007 ) en het artikel Trendwatching Trends voor 2010 ( 2009 ) . Demografische ontwikkelingen De belangrijkste demografische tendencies in de westerse wereld zijn vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning. Vergrijzing betekent de opkomst van actieve en koopkrachtige senioren. Daarnaast ontstaat een groep ouderen dice met een zeer beperkt inkomen dito mogelijkheden hebben. De ontgroening leidt tot een afname new wave de jongerenmarkt qua omvang, maar deze wordt deel gecompenseerd door toegenomen bestedingsmogelijkheden. De gezinsverdunning leidt tot een toename new wave het aantal uren huishoudelijke arbeid en daarmee op macro-niveau tot een afname new wave de hoeveelheid vrije tijd. De tijdsbesparende functie new wave nieuwe huishoudelijke apparatuur wordt daardoor op macro-niveau ook grotendeels tenietgedaan. Bevolking per constituent Net ALSs de bevolkingsgroei laat de huishoudensgroei een langzaam afnemend verloop zien ( Van Duin en Loozen, 2009 ) . Ondanks heated feit digital audiotape de huishoudensgroei de komende jaren met 0,5 tot 1 procent per jaar zal groeien, zal deze in 2040 geleidelijk tot nul zijn afgenomen. De relatieve groei new wave het aantal huishoudens zal in de aankomende jaren tweemaal hoger liggen dan dice new wave het aantal inwoners. Dit wordt veroorzaakt door het groeiende aantal alleen-staanden, waardoor de gemiddelde grootte new wave huishoudens voortdurende afneemt. Een andere belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Ouderen zijn na het verlies van Hun levenspartner vaker alleenstaand dan personen new wave middelbare leeftijd. De laatste groep kiest er Sinds de jaren zeventig steeds meer voor om ongehuwd rain trees te wonen. Omdat ongehuwde stellen hogere scheidingsrisico s met zich meedragen, zal deze informalisering gepaard gaan met een toenemende instabiliteit. De verwachting is dat de huishoudensver-dunning rond 2040 vrijwel uitgewerkt is. Vergrijzing/ ontgroening Uit cijfers van heated Centraal Bureau voor de Statistiek dice de nieuwe regionale prognose beschrijft new wave de periode 2009-2040 blijkt digital audiotape de vergrijzing in Nederland in de afgelopen jaren is toegenomen. In de periode tussen het einde new wave de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren zeventig slowdown het aantal geboorten in Nederland beduidend hoger dan in de jaren ervoor en erna. Dit had tot gevolg digital audiotape Nederland hedendaags een grote bevolkingsgroep van 39-63-jarigen heeft. Het aantal ouderen zal door de instroom van de 39-63-jarigen vanaf 2011 snel stijgen. Het aandeel van 65-plussers zal stijgen new wave 15 procent in 2009 naar 26 procent rond 2040. Door de stijgende levensverwachting blijven ouderen bovendien steeds langer in leven. Van de mensen die dot jaar 65 werden zal naar verwachting in 2025 ruim 70 procent 80 jaar worden. Van de mensen dice in 1990 65 jaar werden, haalde slechts zon 60 procent de 80 jaar. Het verschil in vergrijzing tussen stad nut platteland komt duidelijk tot uiting indien gekeken wordt naar de verstedelijkingsgraad. Niet-stedelijke gemeenten hebben over het algemeen een oudere bevolking dan stedelijke gemeenten. Volgens de prognose neemt digital audiotape verschil de komende decade nog iets toe. In de regio s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijft het aandeel ouderen tot 2040 laager dan een kwart. In deze regio s zijn de grote steden economische groeipolen en deze oefenen, gecombineerd met een groot aanbod aan ( onderwijs ) faciliteiten, een sterke aantrekkingskracht op jongeren uit. Bevolkingsgroei en -krimp Na de sterke bevolkingsgroei in de jaren vijftig, zestig en zeventig, veroorzaakt door de aanhoudende geboortegolf en de grote stromen immigranten die Nederland ontving, is hier in de 21ste eeuw langzaam een kentering in gekomen. In snel pacing daalde de bevolkingsgroei in de eerste helft van dot decade en bereikte in 2006 een dieptepunt toen de bevolking met slechts 24 duizend personen groeide en er voor het eerst sinds lange tijd sprake was van een vertrekoverschot. In 2007 trok de immigratie weer sterk aan, met een recordaantal new wave 143 duizend in 2008. In de bevolkingsprognose van het CBS wordt verwacht digital audiotape de bevolkings-groei new wave Nederland nog zon 30 jaar zal aanhouden. Wel zal het pacing veel laager liggen dan in heated verleden. Is krimp op nationaal niveau dus nog niet aan de orde, voor bepaalde regio s en steden ligt de situatie anders. Diverse grote steden hebben, ALSs gevolg van suburbanisatie, in de tweede helft van de vorige eeuw hun inwonertal zie n afnemen. Deze tendency is overigens gekeerd door nieuwe inzichten in het beleid en daarmee samenhangend meer woningbouw aan de randen van de grote steden. Meer informatie over deze ontwikkeling is te vinden onder het verstedelijking, verderop in dot hoofdstuk. Huishoudensgroei en -krimp/ Afnemende omvang van huishoudens In beleidskringen heeft de discussie over groei en krimp meestal betrekking op het aantal personen. Voor de woningbouw is heated echter veel belangrijker hoe de ontwikkeling new wave het aantal huishoudens verloopt. Tussen 1998 en 2008 is heated aantal huishoudens in Nederland gegroeid new wave 6,7 miljoen naar 7,2 miljoen. De bevolking is in die periode toegenomen van 15,7 naar 16,4 miljoen. Voor de periode 2008-2025 wordt verwacht digital audiotape de groei van het aantal huishoudens nog zal doorgaan new wave 7,2 miljoen in 2008 naar 8,1 miljoen in 2025, terwijl de bevolking in die periode groeit new wave 16,4 naar 17,2 miljoen. Meer informatie over de huishoudensgroei en de bevolkingsgroei zijn Te vinden in de bijlagen. Verstedelijking Een tendency dice zich in de aankomende jaren zal voorzetten is de verstedelijking, ook wel urbanisatie of urbany genoemd. Steeds meer mensen verhuizen namelijk voor werk of school naar grote steden. Een decade geleden woonden 5 % new wave de bevolking ; in 2008 is dit aantal toegenomen tot 50 % . Binnen 50 jaar wordt verwacht digital audiotape minimaal 70 % new wave de totale wereldbevolking in de grote stad leeft. Het continent waar de concentratie heated grootste is, is Azi A ; euml ; . Urbanisatie brengt met zich mee digital audiotape de consument intelligenter wordt en meer eisen heeft. Ze willen een merchandise uittesten voordat ze overgaan tot een koopovereenkomst en willen uitgedaagd worden. Uit urbanisatie vloeit ook een subtrend voort, doordat work forces jogs op hun stad en dot graag naar de rest van de wereld willen uitdragen. ( Trendwatching, 2009 ) Economische ontwikkelingen United Nations World Tourism Organisation ( UNWTO ) verwacht dat de economische crisis zal leiden tot daling new wave het internationale toerisme. Tijdens de crisis heeft de toeristische sector bewezen minder gevoelig Te zijn dan andere sectoren. Desondanks is heated toerisme niet immuun is voor de economische teruggang. Veel landen ontwikkelen stimulerende maatregelen om de effecten van de crisis op toerisme Te matigen, zich realiserende digital audiotape de sector een belangrijke rol kan spelen in het economisch herstel. Vakantiegedrag Nederlanders willen ondanks de financi A ; euml ; le crisis dot jaar in groten getale op vakantie. De crisis heeft weliswaar weinig invloed op de reisplannen van de consument, heated vakantiegedrag zal daarentegen tungsten A ; eacute ; fifty veranderen. Het UNWTO verwacht digital audiotape zowel de gemiddelde verblijfsduur ALSs de gemiddelde vakantiebesteding in sterke mate af zullen nemen, in tegenstelling tot het aantal vakanties. Consumenten zullen dichter bij huis op vakantie gaan, waardoor vakanties in Eigen land aan populariteit zullen winnen. De crisis zorgt ervoor digital audiotape consumenten steeds bewuster met geld omgaan en dat de prijs van een vakantie een steeds belangrijker facet wordt. Daardoor hebben bestemmingen met een goede prijs/kwaliteitsverhouding een groot concurrentievoordeel 10 opzichte new wave landen met een ongunstige verhouding tussen prijs en kwaliteit. Consumenten zullen steeds subsequently gaan boeken om gebruik Te kunnen maken van last-minute aanbi edingen. Business as unusual Bedrijven beseffen steeds meer dat de huidige manier van ondernemen niet meer werkt. Na de kredietcrisis en daarbij gedwongen ontslagen is heated new wave belang om niet langer resultaatgericht Te denken en Te handelen, verandering en vernieuwing is noodzakelijk. De oplossing van problemen ligt niet in een terugval op oude waarden nut gewoonten en daardoor Te suggereren digital audiotape het concern as usual is. De nabije toekomst zal zich meer en meer afkeren van waarden ALSs hi amp ; euml ; rarchie, welvaart, prestatiedrang en zelfverrijking. Zo komen waarden ALSs verantwoordelijkheid, eerlijkheid, delen, samenwerken, welzijn en maatschappelijk belang centraal Te staan. De oplossing new wave het schaarsteprobleem zal dan ook gezocht moeten worden in deze nieuwe waarden, wat zal leiden tot vernieuwing en concern as unusual. Economische crisis en herstel De voortdurende economische crisis heeft ook voor Nederland vergaande gevolgen. Uit cijfers van heated CBS ( 2009 ) blijkt digital audiotape de Nederlandse economie in 2009 verder gekrompen is. Deze inkrimping heeft Te maken met een dalende export, dalende investeringen door bedrijven en de dalende invoer new wave duurzame goederen. Doordat bedrijven het zwaar hebben komen er minder inkomsten vrij uit aandelen en dividend. Daardoor hebben bedrijven moeite om Te overleven en volgen noodgedwongen ontslagen om de kosten te drukken. Vooral uitzend-krachten nut werknemers met een parttime baan kwamen in 2009 veelvuldig op straat Te staan. Tenslotte zijn overheidsbestedingen opnieuw de enige bestedingscategorie dice een groei laat zien. De opleving new wave de economie in het vierde kwartaal new wave 2009 komt door een licht herstel new wave de export. Zowel de consumptie new wave huishoudens ALSs de investeringen namen daarentegen nog steeds fors af. De consumptie door huishoudens neemt al af vanaf het eerste kwartaal new wave 2009. Vooral de consumptievan genotmiddelen, woninginrichting en horeca nam in het vierde kwartaal flink af. Ondanks heated feit digital audiotape we langzaam een aantal verbeteringen zien in heated herstel new wave de economie verkeerd Nederland peg steeds in een economische crisis Sociaal-culturele ontwikkelingen Sociaal structureel Toenemende sociale mobiliteit Sociale mobiliteit is heated proces van maatschappelijke vooruitgang of achteruitgang. Onder sociale mobiliteit kunnen twee verschillende zaken worden verstaan. Ten eerste kan het zijn digital audiotape mensen makkelijker nieuwe sociale netwerken opbouwen. In de afgelopen jaren zien we dat work forces steeds makkelijker new wave baan, woonomgeving of vrijetijdsbesteding verandert. Dit hangt voor een groot deel rain trees met de toenemende geografische mobiliteit, mensen verplaatsen zich steeds makkelijker over grote afstanden naar studie, werk en vrije tijd. Zo kiezen steeds meer studenten ervoor om een deel new wave Hun studie in het buitenland Te volgen. Daarnaast wordt het steeds gebruikelijker dat work forces voor werk of liefde naar een andere plaats of land verhuisd om aldaar een nieuw bestaan op Te bouwen. Sociale mobiliteit kan ook betekenen digital audiotape Er sprake is van grotere mogelijkheden op de maatschappelijke ladder. Door heated toegenomen opleidingsniveau en de kansen is work forces in staat om een bewuste keuze Te maken voor de maatschappelijke positie dice hij wenst Te bekleden. Het is daardoor makkelijker geworden om Te dalen en Te stijgen op de maatschappelijke ladder. De toenemende sociale mobiliteit heeft ook zijn uitwerking op de vrijetijdsbesteding. Men kan zich makkelijker bewegen en kiezen voor deelname aan sporten of het lidmaatschap new wave verenigingen waarvan een statusverhogend consequence verwacht wordt. Ook op toeristisch gebied is een groei new wave de sociale mobiliteit Te ontdekken. Men verplaatst zich steeds namelijk makkelijker over grote afstanden nut is gemakkelijk in staat om zich aan Te passen in heated land waar hij vakantie gaat vieren. De car is tot op heden het favoriete vervoersmiddel, op de ( middel ) Lange afstanden blijft het vliegverkeer een belangrijke plaats innemen. Deze onstuitbare mobiliteitsgroei leidt echter tot onoverkomelijke milieuproblemen. Mondialisering Onder mondialisering verstaat work forces de mondiale uniformering van culturen ALSs van de wijze waarop productie en consumptie zijn georganiseerd. Mensen die veel reizen zullen steeds vaker constateren dat het vrijetijdsaanbod op de hele wereld steeds minder onderscheidend wordt. Ook in Nederland krijgt het vrijetijdsaanbod een steeds mondialer karakter. Zo is er een toename in de horeca- en hotelbranche Te zien new wave multinationals die in ieder land dezelfde formule hanteren. De mondialisering is ook zichtbaar in de ontwikkeling new wave het toerisme. Verre reizen maken een steeds vanzelfsprekender deel uit new wave het reispatroon new wave de groeiende bevolkingsgroepen. Men reist over het algemeen omdat work forces gefascineerd is door cultuurverschillen en de schoonheid van het land, terwijl datzelfde toerisme zorgt voor een vermindering new wave de culturele diversiteit. De productie vindt plaats in lage lonenlanden, waardoor er sprake is van globalisering. Multinationals pogen dezelfde producten en diensten overal ter wereld te verkopen. Zo zie je in de hele wereld dezelfde hotel- nut restaurantketens en worden de media beheerst door dezelfde concerns. Flexibilisering Door het groeiend aantal arbeidscontracten waarin flexibele arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen is er sprake new wave flexibilisering new wave de tijdsordening en de daarmee gepaard gaande maatschappelijke organisatie. Het is niet meer vanzelfsprekend digital audiotape een werkdag new wave acht tot vijf duurt en steeds meer mensen werken in de avonduren of in heated weekend door. Onze samenleving streeft steeds meer naar een 24-uurs economie waarbij recreatie, studie, leven en werk zowel overdag ALSs in de nachtelijke uren plaats kunnen vinden. In de afgelopen jaren zijn winkels en supermarkten steeds vaker tot laat in de avond unfastened, rijdt het openbaar vervoer ook in de nacht en zijn er veel bedrijven die dag en nacht doordraaien. Daarnaast is ook heated cyberspace debet aan de opkomst van een 24-uurs economie. Stijgend cultureel kapitaal Zeventig proces van de dertigjarigen in Nederland heeft minimaal zijn of haar middelbare schoolopleiding voltooid. Het culturele kapitaal wordt naast opleiding ook beinvloed door de opgedane ervaring new wave de consument. Hij wordt een deskundig, kritisch en geroutineerd consument new wave vakantiereizen, culturele evenementen en andere diensten en duurzame consumptiegoederen. Dit heeft tot gevolg digital audiotape work forces in Hun vrije tijd new wave Hun kennis gebruik gaan maken. De consument is op zoek naar boeiende en memorabele ervaringen en steeds minder naar materi A ; euml ; le behoeftebevrediging, een tendency dice zich de aankomende jaren in het toerisme voort gaat zetten. Door de toegenomen kennis new wave andere talen en culturen en door de ruimere reiservaring onderneemt work forces bijvoorbeeld makkelijker verre reizen. Vakantie en vrije tijd zullen ook in toenemende mate worden gebruikt om het cultureel kapitaal te vergroten, waarbij te denken valt aan talencursussen en kunst- nut cultuurreizen, al dan niet op de bestemming zelf. Toenemende tijdsdruk in de vrijetijdsbesteding De netto vrije tijd new wave de Nederlandse bevolking vertoont mede door de gestegen ambities, heated combineren new wave taken en door gezinsverdunning een dalende tendens. Vanuit een hedonistische levensinstelling wil work forces veel nieuwe dingen ontdekken, waardoor het toenemende vrijetijdsaanbod zijn tol begint Te eisen. Men wil steeds meer verschillende dingen doen in minder beschikbare tijd en combineert daarom verschillende vormen van vrijetijdsbesteding of new wave vrijetijdsbeleving. Het gesprek aan tijd probeert work forces te combineren met activiteiten en sensaties, waarmee de beleving new wave dice vrije tijd wordt geintensiveerd. De druk om de korte beschikbare tijd optimaal Te gebruiken kan zelfs leiden tot vrijetijdsstress. De schaarse tijd dice voor bepaalde zaken gereserveerd wordt, dient kwalitatief optimaal besteed te worden. Sommige trendswatchers voorspellen bij een groeiende groep vrijetijdsbesteders een tegenovergestelde tendens in de vorm van zoeken naar rust en stilte, zoals onthaasten en wellness- , kuur- nut gezondheidsvakanties. Sociaal cultureel Fluxury Work force vraagt zich af hoe luxe zich de aankomende jaren zal ontwikkelen. Het antwoord new wave de top 10 tendencies van trendwatching luidt ALSs volgt: luxe is alles wat jij wil digital audiotape het is . Luxe is een nauw verwant new wave schaarste. Naast de basisbehoeften van de mens is schaarste in het oog new wave de consument een uniek goed, wat resulteert in een doelgroep dice zich wanhopig probeert Te onderscheiden new wave anderen. Er zijn echter verschillende manieren om uniek Te zijn, zonder digital audiotape work forces het grootste en het duurde merchandise aan hoeft te schaffen. Denk aan milieu- nut diervriendelijk zijn, eigenwijs zijn, kennis en vaardigheden hebben, gezond zijn en zorgzaam zijn naar vrienden toe. Een bedrijf dient zich dus niet Te focussen op de volgende luxetrend, maar op de wensen en behoeften van de consument. De consument dient aangetrokken te worden door de juiste boodschap, aangezien het einde new wave de te betaalbare, Te toegankelijke, te vervuilende of Te bekende producten en diensten nabij is. Een subtrend van fluxury zijn zogenaamde limited locations. Een beperkte oplage wordt gezien ALSs een duurzaam iets en wordt daardoor voor de consument exclusief en schaars. Het is dus zaak om ALSs bedrijf hier op in te spelen door een duurzaam merchandise of dienst slechts op amp ; eacute ; A ; eacute ; n wenselijke geografische locatie Te verkopen. Hierdoor zal de consument moeite moeten doen om heated merchandise in bezit Te krijgen, wat enthousiasme en sensatie met zich mee zal brengen. ( Trendwatching, 2010 ) Individualisering nut authenticiteit Individualisme heeft naast een demografische Kant ( huishoudverdunning ) ook een sociaal-culturele Kant. De individualiseringstrend verwijst naar het feit digital audiotape na de ontkerkelijking en verzuiling met haar collectieve waarden en Normans, de consument nu steeds meer leeft nut zich een Eigen lifestyle aanmeet. Het consumptiegedrag speelt hierbij een cruciale rol. Producten sluiten aan bij onze identiteit, voorkeuren, Normans en waarden. Ook vakanties zijn steeds belangrijker om je ALSs individu te profileren, zoals bleek uit kwalitatief onderzoek new wave reclamebureau McCann-Erickson dot jaar. Het lijkt dus zeer verstandig om bij het vakantieaanbod meer uit Te gaan new wave de bijpassende life style, terwijl Er verwacht mag worden digital audiotape de vraag naar vakantieproducten met een sterk expressief karakter zal toenemen. Zoals hierboven staat beschreven dienen producten aan Te sluiten op onze identiteit, voorkeuren, Normans en waarden. Authenticiteit speelt daarentegen ook een grote rol om je individu Te profileren en je Te onderscheiden new wave anderen. Authenticiteit kan omschreven worden ALSs de voorkeur van de westerse work forces voor ervaringen dice gekenmerkt worden door een hoge mate new wave oorspronkelijkheid, oprechtheid, echtheid en natuurlijkheid. ( De andere kant new wave vrije tijd, 2007 ) Authenticiteit wordt steeds vaker ingezet om de consument Te verleiden. Als we kijken naar het marketingaspect, pimple het hem onder meer in de manier waarop producten gemaakt worden, de ingredi A ; euml ; nten, heated geheim achter het merchandise, waar de oorsprong van het merchandise ligt, waar het te koop zal zijn, hoe het in de markt wordt geplaatst en welke ervaringen het merchandise Te bieden heeft. Authenticiteit is dus een soort beleving, zo zeggen Pine A ; Gilmore in Hun boek The experience economic system ( 1999 ) . Producten die niet perfect zijn kunnen daarentegen ook authentiek overkomen. Authenticiteit wordt vaak opgeroepen door echtheid en er zijn producten of merken dice niet perfect zijn, wel genuine overkomen op de consument. Het kan echter wel zo zijn digital audiotape bedrijven hun echtheid cre A ; euml ; ren om zich kwetsbaar op Te stellen, waardoor ze authentiek worden genoemd. Maturialism De aankomende jaren zullen rauwer, eigenwijzer, directer en gewaagder worden. De traditionele marketeers zal nooit gedroomd hebben digital audiotape de consument pegs meer zal worden blootgesteld aan gedurfde innovaties, gewaagde communicatie en exotische geuren, kleuren en smaken. De consument zal de volwassen samenleving waarin hij wordt neergezet ALSs een onervaren, slecht ongeinformeerd en gemakkelijk geschokt persoon niet langer accepteren. De vraag is hoe ver je ALSs bedrijf of merk kunt gaan in de communicatie naar de consument. ( Trendwatching, 2010 ) Consumentisme en hedonisme Als consumeren een centrale waardeori A ; euml ; ntatie in heated bestaan wordt, spreken we van consumentisme. De moderne mens ontleent de zin van zijn bestaan voor een groot deel aan datgene wat hij kan kopen waardoor de vraagzijde van de economie door de groeiende macht van het individu veranderd. Deze macht manifesteert zich ALSs consumentisme, een toenemende kritische en kwaliteitsbewuste attitude van de consument. Consumentisme heeft veel Tes maken met hedonisme en commercialisering aangezien work forces de bevrediging zoekt in heated consumeren van goederen of diensten. Men wordt gebombardeerd met reclameboodschappen en alles lijkt tegenwoordig Te koop: uiterlijk, een goed gevoel, position en geluk. Tegelijkertijd wordt de suggestie gewekt dat work forces bij anderen achterblijft zodra work forces de consumptiedruk weerstaat en bepaalde producten niet aanschaft of consumeert. Daaruit blijkt digital audiotape Er sprake is van een sterke invloed new wave de commercie op het cons umptiepatroon en de vrijetijdsbesteding. Hedonisme kan heated beste beschreven worden ALSs het toenemende belang en het hogere verwachtingspatroon dat bestaat bij consumenten omtrent het bevredigen new wave de eigen behoeften. De tendency verwijst naar de toenemende behoefte aan korte en Lange verwenmomenten . Momenten waarin de consument het er even van neemt, en zijn rationele en calculerende houding laat varen. Momenten waarvoor de consument ook geld overheeft. Het hedonisme is een ontwikkeling die nauw samenhangt met de welvaartsontwikkeling. Bij een positieve economische ontwikkeling zal deze tendency sterker doorzetten dan bij een minder gunstige ontwikkeling. Aan de andere Kant is heated hedonisme ook een reactie op het steeds drukkere bestaan new wave de consument en het toenemende aantal keuzes die gemaakt moet worden in het dagelijkse leven waardoor Er steeds meer behoefte ontstaat aan een zeker escapisme in de vorm van verwenmomenten . Deze tendency is zeer relevant voor de vraagontwikkeling naar vakantieproducten. De vakantie is immers een verwenmoment , waarbij work forces even ontsnapt uit de dagelijkse realiteit. De afgelopen jaren zijn de vakantiebestedingen gestegen, alleen is heated de vraag of de tendency zal doorzetten, gezien de economische omstandigheden. Globalisering De grenzen, de referentiekaders waarbinnen heated persoonlijke en maatschappelijke leven new waves consumenten zich afspeelt zijn de laatste jaren sterk opgerekt. Via cyberspace staan wij rechtstreeks in contact met de rest van de wereld. Deze en andere zaken hebben Er toe geleid digital audiotape de ( reis ) consument steeds meer wereldburger is geworden. Ook deze ontwikkeling heeft ook grote gevolgen voor de vraag naar vakantieproducten. De consumenten nemen meer kennis new wave andere landen nut culturen en is heated buitenland gekomen. Een volgende stap, is heated ontstaan new wave een steeds holistisch wereldbeeld bij de ( reis ) consument. De wereld wordt steeds meer gezien ALSs een groot systeem waarbij alle delen met elkaar verbonden zijn en elkaar beinvloeden. Naar onze mening zal deze meer holistische mentality de komende vijf tot tien jaar krachtig doorzetten, en de reisbranche bijvoorbeeld -meer dan het milieubewustzijn digital audiotape op zn retour is dwingen tot het werken aan een meer duurzaam vakantieaanbod. Culturele pluriformiteit Culturele pluriformiteit is heated naast elkaar bewegen new wave uiteenlopende culturen in de samenleving. Deze tendency wordt ten dele veroorzaakt door de toename van de demografische multiculturaliteit. Immigranten nemen Hun Eigen cultuur mee, waardoor Er steeds meer sprake is van een multiculturele samenleving en subculturen in de samenleving. De differentiatie van de samenleving draagt ook bij aan de vorming van subculturen met hun Eigen leefstijlen en vrijetijdsstijlen. Lichaams- nut gezondheidscultuur Het gezondheidsbewustzijn new wave de consument is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat uit zich bijvoorbeeld in de steeds hogere uitgaven voor producten op het gebied van lichaamsverzorging, de grote belangstelling voor gezonde voedselproducten en het sterk toegenomen aandeel van sportactiviteiten in de vrije tijd. Het toegenomen belang van gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de toename new wave het aantal senioren ( 55+ ) dice een groot belang hechten aan Hun gezondheid. Daarnaast zijn wij getuige new wave de opkomst van een steeds meer hedonistische cultuur, gericht op zintuiglijke prikkeling, memorabele belevenissen en lichamelijk welbevinden. Een cultuur waarin groot belang wordt gehecht aan het uiterlijk, het lichamelijke en waarin jeugdigheid en actief zijn centrale waarden vormen. Ook in de vraagontwikkeling naar vakantieproducten zal het gezondheidsaspect belangrijker worden. Deze ontwikkeling is overigens nu Al zichtbaar. Niet alleen in de groei van actieve nut sportieve vakanties, maar ook -meer direct in heated enorme succes new wave afvalvakanties, sapreinigingsvakanties en dergelijke. Technologische ontwikkelingen Informatievoorziening De verwachting is dat het aantal huishoudens met internettoegang in 2010 zal groeien van 93 % naar 95 % . Uit onderzoek new wave het CBS ( 2009 ) blijkt tevens dat negen op de tien Nederlanders dagelijks gebruik maken van heated cyberspace en het aantal online minuten zal daarbij stijgen naar 110 minuten. Het internetgebruik evenaart hiermee het televisiegebruik. Inmiddels hebben 8,8 miljoen Nederlanders een online aankoop gedaan nut in 2010 wordt opnieuw een groei verwacht in de omzet en het aantal online aankopen. In de laatste jaren is internet persoonlijker geworden, een tendency dice zich de in de aankomende jaren voort zal zetten. Persoonlijke informatie wordt gecombineerd met door het web opgezochte informatie om te consument de beste persoonlijke antwoorden aan Te bieden. Dat is ook terug Te zien in de direct mails, waarbij personalisatie steeds belangrijker wordt. Integratie met bedrijfswebsites en sociale netwerken zijn daarbij new wave essentieel belang. ( Trendwatching, 2010 ) Daarnaast wordt het cyberspace steeds actueler door het de ontwikkeling van existent clip adwords runs, nieuwsbrieven en streamers waarin actuele gegevens ALSs prijzen, acties en voorraden worden getoond. Ook verschijnen Er binnen afzienbare tijd unrecorded ervaringen new wave medeconsumenten, genaamd existent clip reappraisals. Bedrijven moeten daardoor in staat zijn om snel Te reageren op kritiek vanuit de consument. Real clip hunt, waarbij resultaten sociale netwerken worden weergegeven bij een zoekopdracht, behoren hier ook bij. Naast het internetgebruik thuis, neem heated mobiele cyberspace een grote vlucht. In 2010 heeft bijna 30 % new wave de Nederlandse bevolking mobiel cyberspace op zijn of haar telefoon. Verwacht wordt dat aan het einde new wave dot jaar de helft van de Nederlanders mobiel cyberspace heeft. Daarnaast zal het aantal smartphones volgend jaar de wereldwijde pc-verkopen overtreffen. Een tendency dice is over komen waaien uit Amerika is de toename new wave het gebruik new wave gratis Wi-Fi in eating houses en bars ALSs McDonalds en Starbucks. Deze tendency is ook new wave toepassing op heated toeristisch-recreatief vervoer. Zo heeft de NS het program om Wi-Fi aan Te bieden in de trein en hebben diverse luchtvaartmaatschappijen een internetverbinding voor reizigers die in de duurdere klassen vliegen. Ondanks dat ongeveer 90 % new wave de aankomen offline plaatsvindt, begint zon 40 % new wave de aankopen on-line met heated inwinnen new wave informatie. Het is dus new wave essentieel belang dat bedrijven gemakkelijk Te vinden zijn op het cyberspace nut een strain scala aan on-line mogelijkheden gebruiken om in contact Te treden met de consument. Informatie en communicatie is namelijk beschikbaar via ieder medium en via moose apparaat. Het is voor bedrijven zaak om daar Te zijn waar de klant zich bevindt. Internet zal daar een grote rol in blijven spelen en steeds interactiever worden na de komst van smartphones ALSs de iPhone nut Blackberry. Met de komst new wave deze smartphones vindt er een enorme groei plaats in applicaties. Met behulp new wave augmented world kun je bijvoorbeeld zien waar de dichtstbijzijnde supermarkt zich bevindt en welke huizen Er in de omgeving Te koop worden aangeboden. Apple heeft inmiddels de grens van de twee miljard verkochte applicaties doorbroken en Facebook Kent een database met een half miljoen Apps. Deze ontwikkeling is ook in de toeristische sector waar te nemen. Diverse hotelketens en vervoersaanbieders hebben hun Eigen applicatie ontworpen waar de consument informatie kan inwinnen en een boeking kan maken. Naast een reservering kunnen Er ook excess diensten worden aangevraagd in heated vliegtuig of room-service bestellen voordat je incheckt bij een hotelketen. Mass mingling/ Profile myning Met sociale netwerken ALSs Facebook en Hyves is heated cyberspace bezig met een inhaalslag 10 opzichte new wave het echte leven. Mensen zijn new wave nature sociale wezens, ze genieten new wave de warme interactie met anderen en digital audiotape zullen ze ook altijd blijven doen. Als er iets interessants gebeurd, wil work forces dit dan ook zo snel mogelijk delen met familie of vrienden. De opkomst van sociale netwerken maakt het mogelijk om in rechtstreeks contact Te treden met vrienden nut familie, waardoor je direct kunt bijpraten over je ervaringen. Nieuwe technieken stimuleren mensen om elkaar vaker op Te zoeken. Dat lijkt alleen op Te gaan voor mensen die on-line zijn, mensen die dot niet zijn komen dus steeds meer en meer geisoleerd Te staan. Ondanks digital audiotape de indruk wordt gewekt dat contacten vluchtiger zijn, heeft work forces over het algemeen veel meer contacten dan voor de opkomst van sociale netwerken. Bedrijven zullen Hun beleid aan moeten passen aan de beschikbare sociale netwerken. Ze zullen met ambassadeursprogramma s een proactieve houding aan moeten nemen om de consument Te blijven bereiken. Daarnaast zullen meer bedrijven een multichannel internetstrategie inzetten, waarbij ook op andere websites dan dice new wave het Eigen bedrijf interactie plaatsvindt. Realtime reappraisals In de aankomende jaren zullen we een opkomst zien new wave existent clip reappraisals, waarbij consumenten in direct contact staan met andere consumenten en bedrijven. Zo bieden sommige bedrijven de mogelijkheid om unrecorded Te converseren met medewerkers van heated bedrijf via Facebook, Twitter, Myspace of e-mail. De achterliggende gedachte hiervan is dat online winkelen niet langer een eenzame ervaring zal zijn en de consument meer interactie zal ervaren voordat hij een koopovereenkomst sluit. Een nadeel new wave deze technische ontwikkeling is dat boze klanten hun verhaal ook kunnen plaatsen op sociale netwerken ALSs Facebook en Twitter. Het is dus new wave essentieel belang dat bedrijven razendsnel kunnen anticiperen op klachten, voordat deze door de boze klant online worden gezet. Tracking and alarming De consument heeft door de technologische veranderingen in de afgelopen jaren de mogelijkheid gekregen om zaken in de gaten te houden. Men heeft een grote informatiebehoefte en door ALSs bedrijf informatie over je merchandise of dienst beschikbaar Te stellen, transparant Te werken en de consument de kans te geven interactief deel Te laten nemen aan heated proces voldoe je aan de eisen van de hedendaagse consument. Voorbeeld is heated sturen van een pakket met DHL, TNT of UPS. De klant krijgt tegenwoordig een nummer waarmee hij op cyberspace bij kan houden waar de zending zich precies bevindt. Ecologische ontwikkelingen Eco-easy De groei new wave het internationale toerisme en de manier waarop het toerisme zich in de afgelopen decade heeft ontwikkeld, hebben grote economische, ecologische en sociale gevolgen. Het is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het toerisme enerzijds en de kenmerken van de omgeving anderzijds of deze gevolgen positief of negatief zijn. Het streven naar een duurzame toeristische ontwikkeling houdt in digital audiotape bedrijven hun ontwikkeling dusdanig proberen te sturen, dat de positieve effecten van het toerisme zo groot mogelijk zijn en de negatieve effecten tot een minimal beperkt worden. Toerisme is dus duurzaam wanneer het de eigen bestaansvoorwaarden niet aantast en ook de toekomstige generaties bewoners en toeristen van de schoonheid van de bestemming kunnen genieten. Een maatschappelijk thema ALSs duurzaam ondernemen zijn een inspiratiebron voor het cre A ; euml ; ren van kansen op de markt. Als het ondernemen voortkomt uit de identiteit van een organisatie en het omgeven is door de juiste strategische kaders is duurzaam ondernemen effectief te combineren met selling. ( Trendwatching, 2010 ) Embedded generousness Bij embedded generousness gaat het erom digital audiotape de consument in staat wordt gesteld een bijdrage Te leveren aan de maatschappij. Dit kan door Eigen initiatief gebeuren of door het aanschaffen new wave een merchandise of dienst dice een bijdrage levert aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die een deel new wave de winst van een merchandise of dienst aan een goed doel schenken, duurzame materialen gebruiken bij de productie van goederen of het korting geven op het aanschaffen new wave energiebesparende gloeilampen. ( Trendwatching, 2010 ) Klimaat Door het stijgen new wave de gemiddelde temperatuur ontstaat Er klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur wordt veroorzaakt door de gestegen concentratie new wave broeikasgassen in de atmosfeer. Klimaatverandering heeft gevolgen voor het leven van work forces en dier, het weer en de zeespiegels. In de twintigste eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,6 graden Celsius gestegen. De gevolgen hiervan zijn meetbaar ; drie recente jaren ( 1997, 1998 en 2003 ) waren namelijk de warmste Sinds 1860 en waarschijnlijk zelfs de warmste in duizend jaar. Ondertussen is de zeespiegel met tien tot twintig centimetre gestegen en valt Er op gematigde en hogere breedtegraden meer regen dan voorheen. De oorzaak new wave deze veranderingen ligt waarschijnlijk aan de leefwijze van de mens. Het is dus new wave essentieel belang digital audiotape de mens bijdraagt aan de vermindering new wave de klimaatverandering. Energiebesparing is daardoor heated meest effectief. De uitstoot new wave broei kaseffecten kan worden verlaagd door bewust om Te gaan met elektriciteit, brandstof en gas. Daarnaast is er de keuze voor groene energie, milieubewuste voeding en klimaatcompensatie om bij Te dragen aan een beter surroundings. Politiek-juridische ontwikkelingen Politieke omgevingsvariabelen zijn een volgende groep new wave omgevingsfactoren die invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van een organisaties. Deze politieke ontwikkelingen kunnen op internationaal niveau zijn, kunnen zich afspelen op het niveau new wave de EU, een bestemmingsland of de Nederlandse situatie. De laatste groep omgevingsvariabelen zijn de juridische variabelen. Juridische variabelen hebben vooral betrekking op de wetgeving. Deze wetgeving kan op vele terreinen plaatsvinden: op het gebied new wave de ruimtelijke inrichting ( planologie ) , kan gelden m.b.t. prijzen, samenwerking, maar ook EU-wetgeving of de wetgeving in de bestemmingslanden zou new wave belang kunnen zijn. De Europese Unie Nederland is lid new wave de Europese Unie en beslist mee in Europa. Nederland was een new wave de zes oprichtende lidstaten van de Unie.

Monday, February 24, 2020

Introducing an airplane Essay Example | Topics and Well Written Essays - 1750 words

Introducing an airplane - Essay Example It carries about 300-550 passengers and has a range of about 17500km. The aircraft was designed after extensive consultation with eight airlines to replace the aging aircraft variants that were present in the market at the time such as those mentioned here above. It acted as the bridge between the Boeing 767 and the Boeing 747 in terms of aircraft offerings. The original version was the 200 version which was followed in 1997 by the 200 ER (extended range) and then the stretched 300 version in 1998 which is about 10 meters longer than the original 200 series. The 300ER long range variant was introduced in 2004 followed closely by the 200LR in 2006. From then Boeing has introduced other versions of the Triple Seven including a freighter together with other versions e.g. the Boeing 787. There are three engine offerings available for the 777 including the General Electric GE90, Rolls Royse Trent 800 and the Pratt and Whitney PW4000. This aircraft is one of the best selling fuel efficient commercial airliner capable of flying more than half way around the world. Motivation From the 1970s Boeing had continually unveiled new models to replace and expand its fleet. The need for more capacity and range capability motivated the company to come up with a new long range aircraft that could replace the old Airbus A330, the McDonnell Douglas DC-10 and the Lockheed L1001. Several variants including the 777 tri-jet had been programmed for production before their production was cancelled. The main motivation was to build a reliable, fuel efficient, both long and short range capability and increased passenger capacity. Developments in technology had influenced industry players to bring up the fly by wire design and the Boeing 777 provided the perfect opportunity. It was the first aircraft to adopt the technology. History The developments in technology over the years had influenced players in the aviation industry to expand their fleet with more efficient aircrafts which could be effective in the expanded global market. These developments saw movements with major airlines calling for more range, capacity and fuel efficiency. Boeing Commercial Airlines reacted to this market demand by engaging ten world class airlines to come up with the solution to these deficiencies. In the 1970s Boeing had introduced several models among its fleet such as the twin engine 757 which was to replace the 727, the twin engine 767 to compete the Airbus A300 and the 777 tri-jet (which was later abandoned) challenging the DC-10 and the Lockheed Tri-Star. In the 1980s there was a big gap at Boeing product line where the 767-300ER and the 747-400 that could not adequately achieve the required potential of size and range. The other airlines e.g. Airbus also had old aircraft among their fleet that called for replacement. Airbus had in the meantime moved to fill this gap by developing the A330 and A340. At Boeing, several proposals were being mooted to enlarge the 767 with the result o f the 767-X. It had a capacity of 340 passengers and a range of 13500 km. It was however un-impressive to the company as it did not meet the requirements such as short to intercontinental range capability, flexible cabin configuration and low operating cost. This resulted in the 777. Boeing Commercia

Friday, February 7, 2020

Egoism related to ethics Essay Example | Topics and Well Written Essays - 250 words

Egoism related to ethics - Essay Example Nevertheless, egoism in ethics becomes mismatched statement; as the core idea of ethical ideology is to act in a moral way (right or wrong) to benefit community or the larger world. Yet, egoism perspective teaches only to act in one’s own self interest. Thus, completeness in truth is not a provable moral principle in egoism. Simultaneously, rational egoism in ethics is described as a significant choice or interest of a person with rational or logical action plan to attain personal interest. However, in general egoism is seen with disdain, but that is not the case always. It benefits a person and community as well. For instance, if a person belief in re-use of things then he is not only saving money at his end, but also decreasing pollution factor in various manners. Similarly, cultural relativism is a perspective of a specific group to act as morally right or wrong. Hence, this perceptive neither forms a theory or is ethically justified. ‘Basant’ is a sub-continental festival celebrated by people of India and Pakistan. Its main idea perceived by general public is to celebrate spring via yellow dress codes, kite flying and eating. However, this festival is not appreciated by Muslims due to religious grounds as it is celebrated in the honour of Hindu Goddess Saraswati. There is no harm if one politely declines to eat pork, raw ribs or alcohol due to personal belief or religious grounds. As it is an acceptable action according to egoism and ethics. Yet, if a person belief and adapts a practice, which exploits the rights of larger community then egoism is a false

Wednesday, January 29, 2020

Teaching Techniques Essay Essay Example for Free

Teaching Techniques Essay Essay Software Development is one of the main courses that I often teach. In order to teach this course to my students at undergraduate level, I use an eclectic approach by combining various teacher-centered and student-centered teaching techniques. In fact, due to the nature of this course, both theoretical education and practical work are required (Damian, Hadwin, Al-Ani, 2006; Dubinsky Hazzan, 2005; Gnatz, Kof, Prilmeier, Seifert, 2003). Therefore, teacher-centered techniques are not sufficient, and some student-centered techniques should be employed to fulfill the requirements of this course that is a key subject for software engineering students (Catalano Catalano, 1997). In general, my teaching strategy for this course consists of four different elements, including: a briefing session, teaching and explanation sessions, laboratory sessions, and a final project. While the first two elements are mostly based on teacher-centered techniques, the other elements absolutely focus on students’ activity and participation (Felder Silverman, 1988). Each of these components will be discussed in the following paragraphs. With this regard, the related teaching techniques used in each stage of my teaching are justified. The first stage of my teaching is based on lecturing, in which students are introduced to the subject and its significance. I start with a brief introduction about software development methods and their usage. This stage gives students a big picture of the whole course and they get the idea of the subject. I usually try to keep this stage short so that students do not get bored with my lecture. Then, I continue the course with the next stage that includes teaching and explanation sessions. For this stage, I use exposition and demonstration together with case study and Socratic (QA) techniques. I teach software development methods one-by-one in different sessions. For each method, I use Guided Discovery (talk and chalk) approach to provide students with the basic knowledge they need to understand that specific method. Then, I will try to elaborate more using real-life application examples. To engage students in my teaching sessions, I give them some case studies followed by QA, so that they get better insights and learn where and when to use that method for software development. After this, students are prepared for practical work in the upcoming stages of the course. The next two stages of the course are based on some useful student-centered techniques, namely: guided discovery, group work, and a sort of role-playing. Laboratory sessions are aimed at providing some hands on experiences and supervised activities. Hands-on experiences are essential for students to learn and practice some procedures that they need for their development projects (Gnatz et al., 2003). During these sessions, I explain a simple system to them, and ask them to think about the most suitable method for developing the required application. I try to involve each and every one of them in finding the best solution. Then, they will be asked to draw the related diagrams using the popular UML software (Larman, 2002). These supervised activities are also helpful for me to effectively identify their strengths and weaknesses so that I can plan accordingly to address their needs. The final stage of the course is a group work mixed with some role-playing. Students are divided into groups to do a software development project using what they have learned during the course. Although, they choose their group members themselves, I use my assessments from the previous stage to make sure that there is a fair balance in all groups (Damian et al., 2006). Then, I assign a project to each group, and they choose a project manager among them. Groups are given a dead-line to plan for their projects. Project managers are responsible to present the project plan of their groups and justify the method they used for development as well as their time-line and work-load distribution. This activity will simulate tasks performed by software development teams in industry. Moreover, students will learn and practice team-building and team-work skills, which are very important for their future career. Usually, after a successful delivery of their projects, students are motivated to become part-time developers to extend their skills while making revenue for themselves. Overall, the eclectic approach that I use for teaching Software Development course, help my undergraduate students to gain both knowledge and experience they require to carry out for developing different kinds of software such as web applications or mobile apps, which are highly demanded these days. References Catalano, G. D., Catalano, K. C. (1997). Transformation: from teacher-centered to student-centered engineering education. Proceedings of the Frontiers in Education Conference, 1997. 27th Annual Conference, Teaching and Learning in an Era of Change. Damian, D., Hadwin, A., Al-Ani, B. (2006). Instructional design and assessment strategies for teaching global software development: a framework. Proceedings of the 28th international conference on Software engineering. Dubinsky, Y., Hazzan, O. (2005). A framework for teaching software development methods. Computer Science Education, 15(4), 275-296. Felder, R. M., Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering education, 78(7), 674-681. Gnatz, M., Kof, L., Prilmeier, F., Seifert, T. (2003). A practical approach of teaching software engineering. Proceedings of the 16th Conference on Software Engineering Education and Training, (CSEET 2003). Larman, C. (2002). Applying UML and Patters: An intr oduction to Object-oriented analysis and design and the Unified Process, Prentice Hall, ISBN: 130925691.

Tuesday, January 21, 2020

Financial Analysis of Oracle Corp Essay -- essays papers

Financial Analysis of Oracle Corp INTRODUCTION Background and History Oracle Corporation is a technology company that supplies software for the use of information management. They develop, manufacture, market and distribute computer software that helps other corporations manage their data so they can better grow and prosper. In 1977, Larry Ellison, Bob Miner, and Ed Oates founded System Development Laboratories. After being inspired by a research paper written in 1970 by an IBM researcher titled â€Å"A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks† they decided to build a new type of database called a relational database system. The original project on the relational database system was for the government (Central Intelligence Agency) and was dubbed ‘Oracle.’ They thought this would be appropriate because the meaning of Oracle is source of wisdom. In 1978, Software Development laboratories moved from their offices in Santa Clara to ones in Menlo Park, the heart of the Silicon Valley. To better explain what they did, they changed their name to Relational Software Inc., or RSI. In 1979, RSI developed and distributed its first commercial SQL database V2, there was no version 1. In 1982, RSI changed its name to Oracle Systems Corporation, which later changed again to Oracle Corporation. They reasoning behind this was that they thought by naming the company after the product it would help the company obtain more recognition. In 1983, Oracle decided to make the Relational Database Management System (RDBMS) portable. They then introduce V3, the first portable database to run on Personal Computers, minicomputers and mainframes. In 1984, Oracle Corporation’s revenues reach $12.7 million and they move into a new eighty-four thousand square foot building in Belmont, CA. They also went international by working with companies in Canada, Netherlands, and a limited portion in the United Kingdom. In 1985 they hit $23 million in revenues and expanded to Austria, Germany, Japan, Sweden, and Switzerland. Their Initial Public Offering was on March 12, 1986, the same year their revenues reached $55 million. The stock opened at a price of $15 and closed at $20.75. Oracle Corporation expanded to Australia, Finland, France, Hong Kong (limited), Norway, and Spain. In 1987, Oracle’s revenues were $131 million, as ... ...rs, setting a good trend for the corporation. They also have a very low debt-to-equity ratio, indicating that they have enough equity to easily pay off any funds acquired from creditors. As a creditor I would feel safe in lending them funds for any future projects or endeavors. Bibliography: WORKS CITED Oracle Corporation 2000a. Investor Relation – Corporate History. 20 July. Internet: http://www.oracle.com/corporate/. Oracle Corporation 2000b. Investor Relations – Financials. 21 July. Internet: http://ww.oracle.com/corporate/. Oracle Corporation 2000c. 1999 Annual Report – Introduction. 21 July. Internet: http://www.oracle.com/corporate/annual_report/99/index.html. Oracle Corporation 2000d. Financial Highlights. 22 July. Internet: http://www.oracle.com/corporate/annual_report/99/financial/index.html?finhgh99.html. Moyer, Charles R., and McGuigan, James R., and Kretlow, William J. 1998. Contemporary Financial Management. South-Western College Publishing: Cincinnati, Ohio, 64-106. America Online, Inc. 2000. Personal Finance – Investment Research. 30 July. http://research.web.aol.com/index.adp?T1=orcl&item=4.

Monday, January 13, 2020

Different Opinions About Elearning Education Essay

Peoples have different sentiments about vitamin E acquisition. Some people think that e-learning is advanced and it reduces the clip and distance barriers of instruction while the other group thinks that e-learning leads to feelings of isolation and defeats ( Handzic & A ; Ho-hur, 2005 ) . â€Å" E-learning can be defined as utilizing web engineerings to make, foster, deliver and facilitate acquisition, anytime and anyplace † ( Liaw, 2008 cited in Duan et.al. , 2010 ) . Due to globalization corporations have to cover with more complex and unsure state of affairss today. To last and win in this environment the administrations have to maintain up with the gait and have to be more advanced and efficient ( Handzic & A ; Ho-hur, 2005 ) . It is of import to maintain the employees up-to-date non merely in the engineering but besides with the deductions which use the engineering and output for more efficient and effectual working ( Newton & A ; Doonga, 2007 ) . Corporate e-learning can be done in the signifier of e-training. Newton ( 2007 ) & A ; Doonga ( 2007 ) define Entraining as ‘an environment in which preparation or direction in a scope of accomplishments or techniques can be developed utilizing computing machine engineering ‘ . The intent of this paper is to place the benefits & A ; restrictions of corporate e-learning to administrations. Corporate E-learning is the hereafter of the concern universe. Corporate want to salvage more and more costs by holding more corporate e-learning instead than directing their employees to different locations for acquiring the needed preparation.A Literature reappraisal & A ; Secondary Data:The literature reappraisal will discourse the assorted advantages and restrict ions of e-learning. The literature reviewed considers both qualitative and quantitative analysis in their research. The intent of the literature reappraisal is to happen spreads in the survey that has been conducted on e-learning. This includes benefits, restrictions and intent of e-learning. Following are the benefits of e-learning: 1. Technological alterations increase the speed of work environment: A â€Å" Technology has changed the manner people live, work, believe, and learn † ( Urdan & A ; Weggen 2000 ) . The work force of today has to be on their toes to acquire a contract, to accomplish marks and all the challenges that come their manner. They have to understand a batch of information in a short span of clip. The rate at which new merchandises and services are introduced in the market is excess ordinary. â€Å" As production rhythms and life spans of merchandises continue to shorten, information and preparation rapidly become disused † ( Urdan & A ; Weggen 2000 ) . The preparation directors have to present the services more expeditiously and rapidly. Training directors feel the urgency to present cognition and accomplishments more quickly and expeditiously whenever and wheresoever needed. In the age of just-in-time production, just-in-time preparation becomes a critical component to organisational success ( Urdan & A ; Weggen 2000 ) . 2. Cost Savingss: Strother mentioning Newton & A ; Doonga ( 2007 ) assesses the â€Å" effectivity of e-learning in corporate preparation plans and gives some really impressive illustrations of i ¬?nancial benei ¬?ts of corporate e-learning. She quotes that IBM ‘s reported economy of $ 200 million in 1999 through transition of their preparation bringing methods to e-learning, Ernst and Young ‘s decrease of preparation costs by 35 % gained by replacing 80 % of schoolroom direction by utilizing e-training and Rockwell Collins decrease of developing outgo of 40 % by change overing 25 % of their traditional direction to e-training † ( Newton & A ; Doonga, 2007 ) . Corporate e-learning besides saves on the traveling of the trainers which can be used as optimal usage of their skills.A 3. Accessibility & A ; Flexibility of bringing: Schriver & A ; Giles 1999 prove that one of the benefits of e-learning us the handiness and flexibleness of bringing. It is cheaper to present the undertakings through decreased chance costs and decreased clip off from work. It besides helps to make the wider constituencies, besides to the most distant areas.A A 4. Globalization of concern is ensuing in multiplex challenges: Progresss in information engineering and falling trade barriers facilitate concern around the Earth. As boundary lines become less meaningful, planetary competition intensifies. International enlargement has led to larger and more complex corporations. Today ‘s concerns have more locations in different clip zones and employ larger Numberss of workers with diverse cultural backgrounds and educational degrees than of all time. Therefore, more information has to be delivered in progressively larger organisations, disputing internal planning, logistics, and distribution. Corporations worldwide are now seeking more advanced and efficient ways to present developing to their geographically-dispersed work force ( Urdan & A ; Weggen 2000 ) .A 5. Trainees learn at their ain gait: The trainees can take their ain clip in understanding the construct and do n't hold to hotfoot. E-learning besides helps them to hold the preparation stuff in their pant whenever required. Besides it can be referred whenever needed ( Elliot & A ; Clayton, 2007 ) .A Community edifice and Interactivity ( Handzic & A ; Ho-Hur, 2005 ) : E-learning aid in community edifice and increases a batch of interactivity between the trainer and the trainee between different parts of the universe. hypertext transfer protocol: //docs.google.com/a/kgsjain.com/File? id=dhcphsf9_1fzqchrkk_b Beginning: Urdan & A ; Weggen ( 2000 ) The above pie chart shows the instruction and developing market in the US in the twelvemonth 2000. A research was conducted in province of online acquisition in U.S. higher instruction. The survey was aimed at replying some of the cardinal inquiries about the nature and extent of on-line instruction based on responses from more than 2,500 colleges and universities. The below graph indicates the growing of pupils taking at least one on-line class. Exhibit 2: Addition in on-line registration signifier 2002 to 2006 Beginning: CIPD ( 2010 ) Pollss of 110 people were conducted and were asked different inquiries associating to e-learning. The undermentioned pie charts show that what people felt about the advancement of e-learning in UK. Exhibit 3 Exhibit 4 Exhibit 5 Exhibit 6 Exhibit 7 Beginning: Allen & A ; Seaman ( 2007 ) Exhibit 4,5,6 & A ; 7 represent the per centum of replies the replies provided by the users in respects the statements on the advancement of e-learning in UK organisations.. Restrictions of e-learning: â€Å" E-learning restrictions can be categorized as technological restrictions, personal issues and design restrictions † ( Wong, 2007 ) . Technological restrictions: Wong 2007 believes that for e-learning you need to hold a computing machine or a laptop to hold entree to e-learning. Rumble ( 2000 ) cited in Wong ( 2007 ) says that e-learning comes with benefits such as limitless entree 24 hours, 7 yearss a hebdomad, this privilege does non look to be executable for some people in rural countries due to the inability to entree Internet services. The Internet incursion rate in Malaysia is merely 31.8 % ( Phang, 2004 cited in Wong, 2007 ) . Good cyberspace velocities are the basic demand and these are merely available in few topographic points and non in all. Bose 2003 cited in Wong 2007 mentioned that, while it is executable to entree to high-speed bandwidth within the university campus, it becomes a job outside the campus, where Internet installations are less sophisticated.AHandzic & A ; Ho-hur ( 2007 ) say that a batch of research workers think that e-learning lead to feelings of isolation, defeat, anxiousness and confusion.A Personal issues ( Wong 2007 ) : Lack of personal technological accomplishments can be an issue in e-learning. The new people coming and fall ining e-learning might experience clueless as they do n't hold a instructor to steer them. A Elearners have to be techno understanding. Hamid ( 2002 ) cited in Wong ( 2007 ) stated that proficient accomplishments could do defeat to e-learning pupils due to the unconventional e-learning environment and isolation from others. Dringus ( 200 ) cited in Macpherson et Al. ( 2004 ) agrees Hamid stating that e-learners may be unable to prolong their impulse unless they have right accomplishments and they are self motivated. Design Restrictions: Poor design of the e-learning courseware is a major issue for scholars and e-learning suppliers Ivergard & A ; Hunt ( 2005 ) cited in Wong ( 2007 ) . The design should be easy to understand so that the scholar has the motive to larn. Courseware design should be tailored to the demands of the scholars: it should be easy to utilize and pupils should hold easy entree to guidance and information ( Howell, Williams & A ; Lindsay 2003 ; James-Gordon, Young & A ; Bal, 2003 cited in Wong 2007 ) . The undermentioned illustration explains how China adopted E-learning with the aid of 5 influential factors ( Duan et al. , 2010 ) . Figure I A the above figure explain the structural theoretical account cardinal theoretical accounts explicating factors of e-learning. A Another illustration of corporate e-learning is taken up by Japan. The Japan e-learning market reached 1350 billion hankerings in 2004, an addition of 41.3 % from 2003 ( Schnack, 2005 ) . Traditional acquisition: Traditional acquisition is sitting in the category physically and taking lessons. The traditional schoolroom puting adds value in footings of direction lucidity. Traditional acquisition is available about every portion of the universe where instruction is available. Students and the instructors are comfy with the schoolroom environment as they have been ever used to it. Teaching in this environment is more informal ( Chen & A ; Jones, 2007 ) . Traditional schoolroom learning gives an chance to the pupils to inquire self-generated inquiries in the category. The instructor can reply to the questions of the pupil ‘s right in the category. Traditional larning gives chance to pupils to interact with other pupils and have unrecorded treatments on subjects and have different sentiments on one construct. Interaction between pupils is an of import portion of single development. Teachers use state of affairss to explicate constructs to pupils which give them a pattern to believe on the t opographic point and come up with solutions in a speedy clip ( Lunce, 2006 ) . Surveies on e-learning have identified tonss of benefits like cost nest eggs, flexibleness and handiness of bringing and community edifice and interactivity ( Newton & A ; Doonga ) . Besides there is extended research on the restrictions of e-learning. The biggest difference between the two acquisition is the bringing methods so it is really of import to make a proper research in this affair to happen the differences. Important end of this survey was to be able to do meaningful comparings between two bringing methods ( Chen & A ; Jones, 2007 ) . Concept map: Untitleddrawing.jpgMind the spread:Surveies on e-learning have identified a batch of benefits and restrictions. There is non a batch of research done on the difference between traditional room larning andA e-learning. This research will give us an thought about what do people prefers? Though there are many benefits proven but it ‘s the people who will be utilizing e-learning in twenty-four hours to twenty-four hours life, so it is really of import to take their sentiment intoA consideration. In other words we will seek to happen the user friendly of e-learning in the sentiment of the people utilizing this. This research will besides give an thought to the people be aftering to take up e-learning in future. This research should be able to warrant the benefits and restrictions of e-learning in comparing to the traditional schoolroom acquisition. Research inquiry: What do people prefer, e-learning or traditional schoolroom acquisition and why?Research Design:Methods, Methodology & A ; Data Collection: Methods are the techniques that are used to roll up and analyze the information. Methodology determines whether the execution of peculiar methods is successful or non ( Veal. The method that can be used for this will be quantitative & A ; qualitative methods. The qualitative methods will assist garnering information in deepness and will be more subjective. The quantitative research will be more nonsubjective and will be analysed more statistically. Qualitative methods Samples / Focus groups: Peoples from different administrations who use e-learning, a sample will be from administration which does non utilize e-learning, a group of pupils who use acquisition and the last group who does non. Concentrate groups can be made and asked about the benefits of e-learning and traditional acquisition. This argument will give a good cognition about the ideas of people about both the constructs. The findings from the focal point groups will assist us to fix the questionnaire for the in depth interviews. Different questionnaires will be used for different groups. As the demographics of each group will be different the inquiries have to be prepared maintaining the intent of the research in head. Questions asked to the administrations utilizing e-learning will be largely based on the benefits, restrictions and the betterments to be made in e-learning, while on the other side the non user group will be educated first about e-learning and so asked whether they will be acute to travel to e-learning. The inquiries will be based on workplace e-learning. Same technique of two different questionnaire used for two groups will be used for the pupil groups but with different set of inquiries which will be more based on e-learning school instruction. In-depth interviews: The questionnaire made with the aid of the findings of the focal point groups will be explanatory. In-depth interviews will give an penetration of the thought of people sing these constructs. The in depth interviews inquiries will be connected to each other. Quantitative methods: Surveies: Surveies will be conducted in general to acquire statistics of the figure of people interested in e-learning or traditional acquisition. The questionnaire of the study will be a mix of unfastened ended and near complete inquiries. The inquiries in this study will be more general to acquire the Numberss merely, like how many people are interested in e-learning and how many in traditional schoolroom acquisition. Datas Analysis: Data Analysis will be divided into 3 different phases: Data Decrease: The irrelevant informations will be discarded and merely the information which is necessary and related to the research subject will be kept. Datas Display: The informations will be displayed with the aid of graphs and tabular arraies as ocular graphs can give a better apprehension of the informations. Decision: The findings and the of import material of the research will be entered in the signifier of a study. These decisions are stored so that they be used for future researches every bit good.Decision:As seen through the assorted diaries and beginnings related to e-learning, it is rather obvious that the narrative is instead double. There are surveies conducted to prove the worthiness of e-journal, whether people prefer to utilize this method, but as indicated earlier, there is n't much research on comparing the traditional schoolroom method of learning with the alleged hereafter of learning – e-learning. Where corporate are required to supply cognition through interdisciplinary countries of the organisation, e-learning tends to be a cost-saving method of cognition scattering. Though this might be true, there are a batch of people who prefer human interaction, instead the traditional method of larning. Based on this, I decided that future research can be conducted to happe n out what types of industries, entities or any such constitution, therefore an increased figure of studies throughout the workspace spectrum are highly of import to happen out the penchants of people in different parts of the Earth.

Sunday, January 5, 2020

William Shakespeare s Romeo And Juliet - 1696 Words

Advanced popular society mediums, for example, melodies, books, and movies abound with references to William Shakespeare’s Romeo and Juliet as a notable representation of genuine hetero love. This theory intends to dig all the more profoundly into the issues of affection and sexuality in the play and investigate its inconspicuous underlying topics of homoeroticism and hazardous heterosexuality through a dissection of the film adjustments of Romeo and Juliet from the recent twentieth-century: Franco Zeffirelli‟s 1968 Romeo and Juliet and Baz Luhrmann‟s 1996 William Shakespeare s Romeo + Juliet. Love and sexuality in these movies will be investigated by first breaking down the natural issue postured by the vicinity of Rosaline, who calls into inquiry the authenticity of the thought of intimate romance as to Romeo‟s affections for Juliet. The following circumstance that confounds affection and sexuality is Juliet’s great youth; Shakespeare essentially and deliberately brings down her age from the source writings to only a tiny bit short of fourteen years. In the wake of securing the issues that Rosaline’s character and Juliet’s youth stance to a perusing of Romeo and Juliet as a story of genuine hetero love, the center movements to the homoeroticism prove in the relationship between Luhrmann‟s Mercutio and Romeo. I contend that Luhrmann changes the play’s unobtrusive confirmation of homoeroticism into an outright and vital sort of affection in the middle of Mercutio and RomeoShow MoreRelatedWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1287 Words   |  6 PagesLizzy Baginski English Composition 2 Mr. Spera March 10, 2015 Romeo and Juliet Research Paper The movie Romeo and Juliet is a modern classic film that took place in 1996. Overall this is a timeless story that everyone should go and watch. This movie has an intriguing plot line that tells the story of two feuding families, The Montagues and The Capulets, and how the children of these two different families fall in love. The two children overcome various obstacles such as hiding their chemistry fromRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet 966 Words   |  4 Pages Beauty Over Gold â€Å"Beauty provoketh thieves sooner than gold.--William Shakespeare, 1623. In his book As You Like It, William Shakespeare pointed out the supremacy of love rather than the want of gold and wealth. Truly, beauty is more important to thieves than wealth. Many of the thieves in this world would rather have an elegant woman than to obtain precious rubies. After all, what good is a prosperous man if he doesn’t have a charming woman? Two famous men grab my attention who didn’t fear forRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet Essay1024 Words   |  5 PagesRomeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young star-crossed lovers whose deaths ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare s most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers. Romeo and Juliet belongs to a tradition of tragic romances stretching back to antiquity. The plot is based on an ItalianRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1124 Words   |  5 PagesThe play Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young star-crossed lovers whose deaths ultimately reconcile their feuding families. It was among Shakespeare s most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers. Romeo and Juliet belongs to a tradition of tragic romances stretching back to antiquity. Its plot is based onRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet861 Words   |  4 Pagesgreatly shown in the play Romeo and Juliet by William Shakespeare. It was love at first sight with Romeo Montague and Juliet Capulet. Meeting at a party and falling in love to get married without even spending quality time with each other. Romeo and Juliet couldn t tell there parents because the Capulets and Montagues are long term rivals. Both Romeo and Juliet had to find different ways and excuses to make this marriage work. A big problem was developed. Romeo kills Juliet s cousin and is banishedRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1770 Words   |  8 Pagesof Romeo and Juliet. The story of two destined lovers who were killed by their own doing. But what if they weren t two destined lovers who got unlucky, but doomed partners that were never going to have a good-life to begin with.William Sha kespeare gives us a view of early signs of gang conflict in the early age of Verona, Italy. He gives us a perspective of the norms and customs of Italy during the Setting of William Shakespeare s most famous story. Romeo and Juliet, by William Shakespeare, givesRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1616 Words   |  7 Pageslove can also cause some of life s most controversial battles. These battles could stem from lack of patience, disagreement of moral values, and in some cases, an absence of attraction overall. In Romeo and Juliet by William Shakespeare, the issues that drive Romeo Montague and Juliet Capulet s to each of their dreadful misfortunes are inevitable. When it comes to many of Shakespeare s plays, Aristotle s theory is used to describe them as tragedies. Romeo and Juliet is known by many as a tragedyRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1264 Words   |  6 Pagestheater-going public the most important dramatist in English literature, Shakespeare oc cupies a well-known position in the world of talented authors. His canon contains thirty-seven plays, written in the late sixteenth and early seventeenth centuries. Additionally, throughout the years, they continue to sustain critical attention, with the majority of his works circling tragedies, one being Romeo and Juliet. William Shakespeare s Romeo and Juliet speaks to the timeless appeal of star-crossed lovers. Their loveRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet924 Words   |  4 PagesWilliam Shakespeare’s Romeo and Juliet is a tragedy that follows the so-called love of two teenagers. The two fall in love at a masked ball and have a secret marriage. Throughout the play, their actions show how ridiculous love is, and how it is a danger to anyone who become twisted in its choking grasp. However, in the death of the youth and survival of the elders, an alternative explanation for the tragic events may be found. Although Shakespeare seems to be mocking love throughout the play, itRead MoreWilliam Shakespeare s Romeo And Juliet1279 Words   |  6 Pagesour lives. The great, classic writers teach timeless, valuable life skills. Shakespeare was the greatest writer of all time. His writings mainly consisted of dramas and sonnets. Romeo and Juliet, as well as, A MIdsummer Night’s Dream were written about the same time period. He was able to inter relate everything that wrote. For example, the tale of Pyramus and Thisbe could possibly be an advertisement for Romeo and Juliet. The basic structure of the two dramas is the same; two forbidden lovers meet